Tarihe yardımcı bilim dalları nedir? 1

Tarihe yardımcı bilim dalları nedir?

Tarihle ilgili birçok yardımcı bilim dalı vardır. Bu disiplinler, tarihçilere geçmişi anlama ve yorumlama konusunda yardımcı olur. İşte bazı önemli tarih yardımcı bilim dalları:

 1. Arkeoloji: Arkeologlar, geçmiş medeniyetlerin ve kültürlerin kalıntılarını kazarak ve inceleyerek bilgi elde ederler. Arkeoloji, özellikle yazılı kaynakların eksik olduğu dönemlerde önemli bir bilgi kaynağıdır.
 2. Epigrafi: Bu bilim dalı, taş üzerindeki yazıtları ve yazılı kaynakları inceleyerek tarihi anlamaya çalışır. Epigrafi, taşın üzerine kazınmış yazıları, kitabeleri ve diğer yazılı kalıntıları değerlendirir.
 3. Paleografi: Paleografistler, eski el yazılarını okuma ve çözme konusunda uzmanlaşmıştır. El yazmalarındaki farklı yazım stillerini anlamak, belgelerin tarihlenmesine ve içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 4. Numismatik: Numismatistler, madeni paraları inceleyerek tarih, ekonomi ve sanat gibi konularda bilgi edinirler. Madeni paralar, geçmiş dönemlerin ticaret ve ekonomik ilişkileri hakkında önemli ipuçları sağlar.
 5. Antropoloji: Antropologlar, insan topluluklarının kültürlerini ve evrimini inceleyerek tarihi bağlamlarını anlamaya çalışırlar. Arkeoloji ile birlikte, antropoloji insanlık tarihini daha geniş bir perspektiften ele alır.
 6. Coğrafi Bilimler: Tarihçiler, olayları ve değişimleri mekansal bağlamda anlamak için coğrafi bilimlere başvururlar. Haritalar ve coğrafi analiz, tarihi olayların ve süreçlerin yerel ve küresel etkilerini anlamada yardımcı olabilir.
 7. Kronoloji: Tarihçilerin olayları ve dönemleri düzenleme ve sıralama sürecidir. Kronoloji, tarihi zaman içinde organize etmeye ve olayların sıralamasını oluşturmaya yardımcı olan bir disiplindir.

Bu yardımcı bilim dalları, tarihçilere daha kapsamlı bir perspektif sunarak geçmişi daha iyi anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olur.

Tarih bilim dalı nedir?

Tarih, insanlık geçmişini inceleyen ve anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Tarih bilimi, geçmişteki olayları, süreçleri, kültürleri, toplumları, devletleri ve insanın evrimini sistemli bir şekilde inceleyen disiplindir. Tarihçiler, yazılı ve arkeolojik kaynakları kullanarak, geçmişteki olayları çözümleyip yorumlarlar.

Tarih bilimi genellikle kaynak eleştirisi, kronoloji, neden-sonuç ilişkileri, değişim ve süreklilik, toplumsal yapılar, ekonomi, politika, kültür, askeri olaylar gibi birçok alt alanı içerir. Tarih, insanlığın gelişimini anlamak, geçmişten ders çıkarmak ve günümüzü anlamlandırmak için önemli bir araçtır.

Tarihçiler, genellikle olayları neden ve nasıl gerçekleştiğini anlamak, geçmişteki toplumların kültürlerini ve yapılarını anlatmak, insanlığın evrimini izlemek gibi hedeflerle çalışırlar. Bu süreçte, yazılı belgeler, arkeolojik kalıntılar, sözlü gelenekler ve diğer kaynaklar tarihçilere bilgi sağlar.

Tarih bilimi, sadece geçmişte olan olayları kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda bu olayların nedenlerini, etkilerini ve bu olayların toplumları, kültürleri ve dünyayı nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışır. Tarihçiler, elde ettikleri bilgileri analiz eder, sentezler ve genellikle geçmişteki olaylardan günümüze çeşitli konularla ilgili anlamlı öğretiler çıkarırlar.

Tarih bilim dalı hangi konuları kapsar?

Tarih bilimi geniş bir yelpazede konuları kapsar ve bu konular, geçmişteki olayları, kültürleri ve toplumları anlamaya yönelik çeşitli perspektifleri içerir. İşte tarih biliminin kapsadığı temel konular:

 1. Politik Tarih: Devletlerin kuruluşları, siyasi liderlik, savaşlar, devrimler, antlaşmalar ve politik sistemler gibi siyasi olayları inceleyen bir alan.
 2. Sosyal Tarih: Toplumsal yapının evrimini ve değişimini inceler. Sosyal sınıflar, toplumsal hareketler, aile yapıları gibi konulara odaklanır.
 3. Ekonomik Tarih: Ekonomik sistemlerin, ticaretin, sanayileşmenin, tarımın ve ekonomik değişimlerin tarihini inceleyen bir alan.
 4. Kültürel Tarih: Sanat, edebiyat, müzik, moda ve diğer kültürel ifadelerin tarihini ele alır. Bir toplumun kültürel mirası ve değerleri üzerinde durur.
 5. Askeri Tarih: Savaşlar, savaş stratejileri, askeri liderlik ve teknolojik gelişmeler gibi askeri konulara odaklanır.
 6. Din Tarihi: Dini inançlar, ritüeller, mezhepler ve dinlerin toplumlara etkisi gibi konuları ele alır.
 7. Dünya Tarihi: Belirli bir bölge veya ülke yerine, dünya genelindeki tarihi olayları inceleyen bir yaklaşım.
 8. Toplumsal Hareketler ve Protestolar: Toplumsal değişimin ve reformların araştırılması, sosyal hareketlerin ve protestoların analizi.
 9. Biyografik Tarih: Bireylerin hayatlarını inceleyen bir yaklaşım. Önemli tarihi figürlerin yaşamları ve etkileri üzerine odaklanır.
 10. Kronoloji ve Tarih Yazımı: Olayların sıralanması, tarihsel dönemlendirme ve tarih yazımı konularını içerir.

Bu konuların her biri, tarih bilimini çeşitli yönleriyle zenginleştirir ve tarihçilere geçmişin karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamalarına yardımcı olur. Tarih, çok disiplinli bir alan olduğu için, bu konular birbirleriyle sık sık etkileşim içindedir.