Veri nedir araştırma? 1

Veri nedir araştırma?

Veri, bilgi veya gerçeklerin toplandığı, düzenlendiği ve analiz edildiği bir kaynaktır. Veri, sayılar, metin, resimler, sesler veya diğer türde bilgiyi temsil edebilir. Araştırma ise, belirli bir konuyu anlamak, keşfetmek veya açıklamak amacıyla sistematik bir şekilde bilgi toplama ve analiz etme sürecidir. Araştırma, genellikle belirli bir hipotezi test etmek, bir sorunu çözmek veya daha fazla bilgi edinmek için yapılır.

Veri, araştırmanın temel bir bileşeni olarak kullanılır. Araştırmacılar, veriyi toplarlar, düzenlerler, analiz ederler ve sonuçlarını çıkarmak için kullanırlar. Veriler, birçok farklı kaynaktan elde edilebilir, bu kaynaklar şunları içerebilir:

 1. Gözlem: Araştırmacılar, bir olayı veya durumu doğrudan gözleyerek veri toplayabilirler.
 2. Anketler ve Soruşturmalar: Ankete dayalı araştırmalarda, katılımcılara belirli sorular sorularak veri toplanır.
 3. Deneysel Çalışmalar: Deneysel araştırmalarda, bir bağımsız değişkenin bir bağımlı değişkene etkisini incelemek için kontrol grupları ve deney grupları kullanılır.
 4. İstatistiksel Kaynaklar: Araştırmacılar, mevcut istatistiksel veritabanlarından veya literatürden veri toplayabilirler.
 5. Görsel ve İşitsel Medya: Resimler, videolar ve ses kayıtları gibi görsel ve işitsel medya da veri kaynağı olarak kullanılabilir.

Veri, analiz edilerek çeşitli istatistiksel yöntemlerle yorumlanır ve araştırmanın sonuçlarına ulaşmak için kullanılır. Bu sonuçlar, belirli bir sorunun yanıtını bulmak, yeni bilgiler elde etmek veya bir hipotezi doğrulamak gibi amaçlarla kullanılabilir.

Sonuç olarak, veri ve araştırma, bilgi edinme ve sorunları çözme süreçlerinde temel öneme sahip kavramlardır. Bilim, sosyal bilimler, sağlık, iş dünyası ve birçok diğer alanlarda veri toplama ve analizi, daha iyi bilgi edinmek ve kararlar almak için kullanılır.

Bilimsel araştırmada veri nedir?

Bilimsel araştırmada veri, sistematik bir şekilde toplanan, ölçülen veya gözlemlenen bilgilerin kaydedilen, düzenlenen ve analiz edilen formudur. Bilimsel araştırmalar, bilgiye dayalı soruları yanıtlamak, hipotezleri test etmek ve bilimsel bilgiyi artırmak amacıyla yapılır. Veri, bu süreçte bilim insanlarına objektif ve somut kanıtlar sunar.

Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri türleri çeşitli olabilir. İşte bazı örnekler:

 1. Sayısal Veri: Bilimsel araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan veri türlerinden biri sayısal veridir. Örneğin, bir laboratuar deneyinde ölçülen sıcaklık, ağırlık, hız veya zaman gibi nicelikler sayısal verilere örnek olarak verilebilir.
 2. Kategorik Veri: Belirli bir niteliği temsil etmek için kullanılan kategorilerle ilişkilendirilen veridir. Örneğin, bir anket çalışmasında katılımcıların cinsiyeti, eğitim seviyesi veya yaş aralığı gibi kategorik veriler elde edilebilir.
 3. Metin Verisi: Bilimsel araştırmalar sırasında metin veya yazılı dokümanlar da veri olarak kullanılabilir. Bu, literatür taraması yapmak veya belirli bir konu hakkında yazılmış makaleleri incelemek için kullanılabilir.
 4. Görsel Veri: Bilimsel çalışmaların bir parçası olarak görsel materyal kullanılabilir. Örneğin, bir biyolog, mikroskop altındaki hücre görüntülerini inceleyerek veri elde edebilir.
 5. İşitsel Veri: Bazı bilimsel araştırmalar ses kayıtlarını veya ses analizlerini kullanır. Örneğin, bir dilbilimci, konuşma seslerini inceleyerek veri toplayabilir.

Veri, araştırmanın amaçlarına uygun olarak toplanır, kaydedilir ve analiz edilir. Bu analizler, hipotezlerin test edilmesi, ilişkilerin belirlenmesi, sonuçların çıkarılması ve bilimsel sonuçlara ulaşma sürecini destekler. Bilimsel araştırmaların güvenilirliği ve geçerliliği veri toplama ve analiz yöntemlerinin doğru ve titiz bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Veri nedir kaça ayrılır?

Veri, genellikle iki ana kategoriye ayrılır: nitel veri ve nicel veri. Bu iki kategori, verilerin doğası ve özelliklerine göre farklı alt kategorilere de ayrılabilir. İşte bu iki ana veri türü ve alt kategorileri:

 1. Nitel Veri:
  • Açık Uçlu Veri: Bu tür verilerde katılımcılardan serbestçe ifade etmeleri istenir, genellikle metin veya sözlü yanıtlar elde edilir.
  • Odak Grup Verileri: Gruplar halinde katılımcılarla yapılan tartışmaların kayıtları nitel veri olarak kullanılabilir.
  • Gözlem Verileri: Araştırmacılar, olayları veya davranışları gözlemleyerek bu verileri toplayabilirler.
  • Röportaj Verileri: Bireylerle yapılan görüşmelerin kayıtları da nitel veri olarak kabul edilir.
 2. Nicel Veri:
  • Sayısal Veri: Sayılarla ifade edilen bu veriler genellikle ölçümlerden veya sayım işlemlerinden elde edilir.
  • Kategorik Veri: Belli kategorilerin temsil edildiği bu veriler, genellikle sınıflandırma amaçları için kullanılır.
  • Sürekli Veri: Sayısal değerlerin kesirli veya ondalık formda olabileceği bu veri türü, ölçümleri hassas bir şekilde ifade eder.
  • Kesirli Veri: Sayısal değerlerin kesirli formda olduğu verilerdir.
  • Oran Verisi: Sayısal veri türüdür ve mutlak sıfır (örneğin, mutlak sıfır olan Kelvin sıcaklık ölçeği) içeren ölçümleri ifade eder.

Veri ayrıca diğer özelliklere göre de sınıflandırılabilir, bu özellikler şunlar olabilir:

 • Bağımsız Veri: Araştırmada bağımsız olarak kullanılan veya değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini incelemek için kullanılan verilerdir.
 • Bağımlı Veri: Bağımsız değişkenlerin etkilerini ölçmek amacıyla kullanılan verilerdir.
 • Kesitsel Veri: Belirli bir an veya zaman diliminde toplanan verilerdir.
 • Longitudinal Veri: Belirli bir zaman dilimi boyunca veya farklı zaman dilimlerinde toplanan verilerdir.

Veri türleri, araştırma amacına ve yöntemine bağlı olarak değişebilir ve verilerin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması için dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır.