Kantitatif analiz nasıl yapılır? 1

Kantitatif analiz nasıl yapılır?

Kantitatif analiz, sayısal verilerle çalışarak belirli bir konu veya problem hakkında bilgi edinme sürecidir. Bu tür analizler genellikle istatistiksel yöntemler, matematiksel modeller veya sayısal veri analizi aracılığıyla gerçekleştirilir. İşte kantitatif analiz yaparken izlenebilecek temel adımlar:

 1. Araştırma Sorusu veya Hedef Belirleme:
  • Analiz yapmadan önce, araştırma sorunuzu belirleyin veya analiz yapmak istediğiniz hedefi netleştirin.
 2. Veri Toplama:
  • Analiz için gerekli veriyi toplamanız gerekecek. Bu, anketler, gözlemler, deneysel çalışmalar veya başka kaynaklardan elde edilen sayısal verileri içerebilir.
 3. Veri Temizleme ve Hazırlama:
  • Toplanan verileri analiz için hazırlamak önemlidir. Veri temizleme adımları arasında eksik veya tutarsız verileri düzeltme, aykırı değerleri eleme ve veri setini formatlama yer alabilir.
 4. İstatistiksel Analiz:
  • Verilerinizi analiz etmek için uygun istatistiksel yöntemleri seçin. İstatistiksel analiz, ortalama, standart sapma, regresyon analizi, t-testleri, ANOVA gibi yöntemleri içerebilir.
 5. Sonuçları Yorumlama:
  • Analiz sonuçlarını değerlendirin ve yorumlayın. Elde ettiğiniz bulguların araştırma sorunuz veya hedefinizle nasıl ilişkilendiğini anlamaya çalışın.
 6. Raporlama:
  • Analiz sürecinizi açıklayan bir rapor hazırlayın. Rapor, kullanılan yöntemleri, elde edilen sonuçları ve bu sonuçların ne anlama geldiğini detaylandırmalıdır.
 7. Sonuçların Güvenilirliği ve Genelleme:
  • Elde edilen sonuçların güvenilirliğini değerlendirin ve bulgularınızın genelleme yapılıp yapılamayacağını düşünün. Bu adım, analiz sürecinin bütünlüğünü ve geçerliliğini sağlamak açısından önemlidir.

Kantitatif analiz, genellikle istatistiksel yazılımların kullanılmasını gerektirir. SPSS, R, Python (pandas, numpy, scipy gibi kütüphaneler), Excel gibi araçlar bu tür analizler için sıkça kullanılan yazılımlardan bazılarıdır.

Kantitatif analiz Nedir?

Kantitatif analiz, sayısal verilerin kullanılmasıyla bir konuyu inceleme ve anlama sürecini ifade eder. Bu analiz türü, niceliksel verilerle çalışmayı içerir ve genellikle istatistiksel yöntemleri, matematiksel modelleri veya sayısal veri analizi araçlarını kullanarak gerçekleştirilir. Kantitatif analiz, genellikle hipotez testi, regresyon analizi, anketler, deneysel çalışmalar ve diğer istatistiksel yöntemleri içerir.

Bu tür analizler, belirli bir konu veya olay hakkında objektif ve ölçülebilir bilgiler elde etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, ekonomik göstergelerin analizi, pazar araştırmaları, finansal performans değerlendirmeleri, bilimsel araştırmalar ve benzeri alanlarda kantitatif analiz sıkça kullanılır.

Kantitatif analizde kullanılan bazı temel kavramlar şunlardır:

 1. Değişkenler: İncelenen olay veya durumu temsil eden özellikler veya faktörler.
 2. Veri: Sayısal formatta ifade edilen bilgiler.
 3. İstatistiksel Yöntemler: Verileri analiz etmek ve sonuçlar elde etmek için kullanılan matematiksel ve istatistiksel teknikler.
 4. Sonuçlar ve Yorumlar: Analiz sürecinin ardından elde edilen bulguların yorumlanması ve anlamlandırılması.

Kantitatif analiz, bilimsel araştırmalarda, iş dünyasında, sosyal bilimlerde ve birçok başka alanda kullanılır. Bu analiz türü, karar verme süreçlerini bilgiye dayalı ve objektif bir temele oturtmaya yardımcı olabilir.

Kalitatif ve kantitatif nedir?

Kalitatif ve kantitatif, araştırma yöntemleri ve veri analizi türleri açısından iki farklı yaklaşımı ifade eder. İşte bu iki terimin temel anlamları:

 1. Kalitatif:
  • Kalitatif araştırma, genellikle niteliksel veri türlerini inceleyen bir araştırma yöntemidir. Bu tür araştırmalar, genellikle derinlemesine anlayış, duygu, algı, tutum ve davranışları anlamak için kullanılır. Kalitatif araştırma genellikle açık uçlu sorular içeren görüşmeler, odak grupları, gözlemler ve içerik analizi gibi teknikleri içerir. Bu tür araştırmalar, genellikle niceliksel verilerin ötesinde derinlemesine bir kavrayış sağlamayı hedefler.
 2. Kantitatif:
  • Kantitatif araştırma, sayısal veri türlerini inceleyen bir araştırma yöntemidir. Bu tür araştırmalar, genellikle sayısal verileri kullanarak belirli bir konu veya olay hakkında nesnel ve ölçülebilir bilgiler elde etmeyi amaçlar. Anketler, deneysel çalışmalar, istatistiksel analizler gibi yöntemler kantitatif araştırmanın temelini oluşturur. Bu tür araştırmalar genellikle büyük ölçekli veri toplama ve genellenebilir sonuçlar elde etme amacı taşır.

İki yaklaşım genellikle birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılır. Örneğin, bir araştırma projesi, kalitatif bir aşama ile başlayabilir (örneğin, bir konu hakkında derinlemesine görüşmeler yapma) ve ardından kantitatif bir aşamaya geçebilir (örneğin, geniş bir örnekleme dayalı anket uygulama). Bu tür bir birleşik yönteme “karma yöntem” veya “karma araştırma” denir.