Verilmiş ve kazanılmış statü ne demektir? 1

Verilmiş ve kazanılmış statü ne demektir?

“Verilmiş statü” ve “kazanılmış statü” terimleri genellikle sosyoloji ve toplumsal bilimler bağlamında kullanılır. Bu terimler, bireylerin toplum içindeki sosyal konumlarını tanımlamak için kullanılır.

 1. Verilmiş Statü:
  • “Verilmiş statü”, bireyin doğuştan sahip olduğu, genellikle biyolojik veya demografik faktörlere dayanan bir statüdür. Örneğin, cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik durum gibi faktörler verilmiş statü örnekleridir. Bu statüler, bireyin kontrolü dışında olan ve doğuştan gelen özelliklere dayanır.
 2. Kazanılmış Statü:
  • “Kazanılmış statü”, bireyin çabaları, yetenekleri ve başarıları sonucunda elde ettiği sosyal konumu ifade eder. Eğitim seviyesi, mesleki başarılar, sanatsal veya sportif yetenekler kazanılmış statü örnekleridir. Bu statüler, bireyin çabaları ve başarılarına dayanır ve genellikle zaman içinde değişebilir.

Örneğin, bir kişi yüksek bir eğitim düzeyine sahipse (kazanılmış statü), aynı zamanda belirli bir etnik gruba veya cinsiyete aitse (verilmiş statü), bu bireyin sosyal konumu hem verilmiş hem de kazanılmış statülerin bir kombinasyonu olacaktır. Bu kavramlar, toplum içindeki farklı grupların ve bireylerin sosyal konumlarını anlamak için kullanılır.

Anahtar statü Nedir?

“Anahtar statü” terimi, genellikle bir grup içindeki bireyler arasındaki ilişkilerde belirleyici veya öne çıkan bir sosyal statüyü ifade eder. Bu statü, belirli bir topluluk içinde bireyin diğerleri üzerindeki etkisini veya toplumdaki konumunu belirleyen önemli bir faktörü temsil eder. Anahtar statü, o toplum veya grup içindeki sosyal dinamikleri şekillendirebilen ve belirgin bir etkisi olan bir konumu ifade eder.

Örneğin, bir iş ortamında liderlik pozisyonu, işyerindeki bir kişi için anahtar bir statü olabilir. Bu kişi, karar alma süreçlerinde etkili olabilir, diğer çalışanlara liderlik edebilir ve genel işyeri dinamiklerini belirleyebilir. Bu durumda, liderlik pozisyonu, o işyerindeki anahtar statülerden biri olarak kabul edilebilir.

Anahtar statü, genellikle toplumsal rol ve beklentilere bağlı olarak değişebilir ve farklı kültürler veya gruplar arasında farklılık gösterebilir. Bu kavram, sosyoloji ve iletişim çalışmalarında grup içi ilişkileri anlamak için kullanılır.

Sosyal statü Nedir?

Sosyal statü, bir bireyin veya bir grup üyesinin toplum içindeki konumunu belirleyen sosyal faktörlerin bir kombinasyonunu ifade eder. Sosyal statü, bireylerin sahip oldukları özelliklere, kaynaklara, yeteneklere, başarıya ve toplum içindeki diğer birçok faktöre dayanabilir. Bu faktörler, bireylerin toplum içindeki yerini ve başkalarıyla olan ilişkilerini belirlemede önemli bir rol oynar. Sosyal statü, genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Eğitim Seviyesi: Bireyin aldığı eğitim düzeyi sosyal statüyü etkileyebilir. Yüksek eğitim genellikle daha yüksek sosyal statüyle ilişkilidir.
 2. Mesleki Durum: Bir kişinin mesleki kariyeri ve iş konumu sosyal statüyü belirleyebilir. Yüksek pozisyonlardaki yöneticiler genellikle daha yüksek sosyal statüye sahip olabilir.
 3. Ekonomik Durum: Bireyin geliri ve mülkiyeti de sosyal statüyü etkiler. Ekonomik refah genellikle toplumsal konumu yansıtabilir.
 4. Etnik Grup ve Irk: Belirli etnik gruplara veya ırklara mensup olmak, sosyal statüyü etkileyebilir. Maalesef, bazı toplumlarda ırksal veya etnik önyargılar sosyal statü üzerinde olumsuz etki yapabilir.
 5. Cinsiyet: Cinsiyet de sosyal statüyü belirleyen bir faktördür. Toplumlarda cinsiyet eşitliği konusundaki farklılıklar sosyal statüde değişikliklere yol açabilir.
 6. Yaş: Yaş, bireyin sosyal statüsünü etkileyebilir. Örneğin, genç bir işçi ile emekli bir kişinin toplumdaki statüleri farklı olabilir.

Sosyal statü, bireyin toplumdaki yerini anlamak, sosyal ilişkileri yönetmek ve toplumsal beklentilere uyum sağlamak için önemli bir kavramdır. Bu faktörler bir araya geldiğinde, bireyin sosyal statüsü belirlenir ve bu statü, toplum içindeki diğer bireylerle olan etkileşimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.