Uygur yazıtları nelerdir? 1

Uygur yazıtları nelerdir?

Uygur yazıtları, genellikle Orta Asya’da yaşamış olan Uygurlar tarafından kullanılan bir yazı sistemini ifade eder. Uygur yazıtları, Orhun Yazıtları ve Yenisey Yazıtları olarak iki ana gruba ayrılır. Bu yazıtlar, Uygur Kağanlığı’nın (özellikle 8. ve 9. yüzyıllar) yazılı tarihini içerir ve genellikle Orta Asya’daki Türk kavimlerinin tarihini, kültürünü ve dini inançlarını açıklar.

 1. Orhun Yazıtları: Göktürk alfabesi olarak da bilinen Orhun alfabesi ile yazılmış olan bu yazıtlar, 8. ve 9. yüzyıllarda Orta Asya’da Göktürk Kağanlığı ve Uygur Kağanlığı dönemlerine aittir. Orhun Yazıtları, Türk tarihindeki en eski yazılı belgelerden biri olarak kabul edilir.
 2. Yenisey Yazıtları: Yenisey Nehri havzasında bulunan bu yazıtlar, genellikle Orhun Yazıtları’na benzer bir alfabeyi kullanır. Ancak, Yenisey Yazıtları’nın Orhun Yazıtları’na kıyasla daha karmaşık bir yazı sistemi olduğu düşünülmektedir. Yenisey Yazıtları, Uygur Kağanlığı ve onun halefleri dönemine aittir.

Bu yazıtlar, Orta Asya’daki Türk bozkırlarındaki göçebe toplulukların tarihini, hükümet yapılarını, kültürlerini ve dinlerini anlamamıza yardımcı olan önemli kaynaklardır. Uygur yazıtları, Türk tarihindeki yazılı kültürün erken örneklerini temsil eder.

Uygur metinlerinin özellikleri nelerdir?

Uygur metinlerinin özellikleri şunlar olabilir:

 1. Uygur Alfabesi: Uygur metinleri, genellikle Orhun alfabesi olarak bilinen bir yazı sistemi kullanılarak yazılmıştır. Bu alfabede Göktürk alfabesine benzer özellikler bulunur. Ancak, Uygur alfabesi, kendi karakteristik özellikleriyle ayrılmıştır.
 2. Tarihi ve Kültürel İçerik: Uygur metinleri, Uygur Kağanlığı dönemi ve sonrasındaki Orta Asya Türk topluluklarının tarihini, kültürünü ve yaşam tarzını yansıtır. Bu metinlerde genellikle hükümdarların eylemleri, toplumsal düzen, dini inançlar, mitoloji ve günlük yaşamla ilgili bilgiler bulunabilir.
 3. Dini İnançlar: Uygur metinleri, genellikle Orta Asya Türklerinin manevi inançlarını yansıtarak şamanizm ve diğer geleneksel Türk inançlarına dair bilgiler içerir. Uygurların Budist ve Maniheist etkilerle tanıştığı ve bu dinlere geçiş yaptığı dönemlerde bu konulara dair metinlere de rastlanabilir.
 4. Resmi Belgeler ve Anıtlar: Uygur metinleri arasında resmi belgeler, kağanların anıtları ve hükümetin faaliyetleriyle ilgili yazılar bulunabilir. Bu tür belgeler, devletin yönetim yapısını, hükümetin politikalarını ve dönemin toplumsal düzenini anlamak için önemlidir.
 5. Epik Şiirler ve Edebi Metinler: Uygur metinleri arasında öyküler, destanlar ve edebi eserler de bulunabilir. Bu tür metinler, o dönemin kültürel zenginliğini ve sanatsal ifadesini yansıtabilir.
 6. Çok Dilli Yapı: Uygur metinlerinde, farklı dönemlerde Uygurların etkileşimde bulunduğu diğer kültürlerden gelen kelimeler ve ifadeler bulunabilir. Bu, Uygur metinlerinin çok dilli bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

Uygur metinleri, Orta Asya’daki Türk topluluklarının tarihini ve kültürünü anlamak için önemli bir kaynak oluştururlar. Bu metinler, tarih, dilbilim, kültür ve din çalışmaları gibi alanlarda araştırmacılar için değerli bilgiler içermektedir.

Uygur metinlerinde ne yazıyor?

Uygur metinleri geniş bir konu yelpazesi üzerine yazılmıştır ve içerikleri dönemden döneme, yazarından yazarına, metin türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak Uygur metinlerinde aşağıdaki türlerde bilgiler bulunabilir:

 1. Tarih: Uygur metinleri, Uygur Kağanlığı ve çevresindeki diğer Türk halklarının tarihini içerir. Kağanların hükümetleri, savaşlar, diplomatik ilişkiler ve toplumun genel tarihi konuları hakkında bilgiler içerebilir.
 2. Kültür ve Gelenekler: Uygur metinleri, Uygur kültürüne ve geleneklerine dair detaylı bilgiler içerir. Bu, giyim tarzları, yemek kültürü, törenler, geleneksel sanatlar ve diğer kültürel öğeleri içerebilir.
 3. Din ve Mitoloji: Uygur metinleri, Uygurların dini inançlarına ve mitolojik öykülerine dair bilgiler içerir. Şamanizm, Budizm ve Maniheizm gibi dinler, Uygur metinlerinde önemli bir yer tutabilir.
 4. Hukuk ve Yönetim: Resmi belgeler ve hükümet metinleri, Uygur Kağanlığı’nın hukuk sistemini, yönetim yapısını ve politikalarını açıklayabilir.
 5. Edebiyat ve Şiir: Uygur metinleri, edebi eserler, şiirler ve destanlar içerebilir. Bu tür eserler, o dönemin estetik anlayışını ve sanatsal ifadesini yansıtabilir.
 6. Dilbilgisi ve Dil Öğretimi: Uygur metinleri, dilbilgisi kuralları, dil öğretimi ve dilin kullanımına dair bilgiler içerebilir. Dilbilgisi kuralları genellikle dilin evrimi ve kullanımı hakkında önemli ipuçları sağlar.

Bu öğeler, genel olarak Uygur metinlerinin içeriğini oluşturan ana unsurlardır. Ancak, her bir metin farklı bir bağlamda yazılmış olabilir ve bu nedenle içeriklerindeki detaylar ve vurgular değişebilir. Uygur metinleri, Orta Asya’nın tarihini, kültürünü ve toplumsal yapısını anlamak için önemli bir kaynaktır.