Türk islam edebiyatı hangi dönemde klasik haline gelmiştir? 1

Türk islam edebiyatı hangi dönemde klasik haline gelmiştir?

Türk İslam edebiyatı genellikle İslam’ın kabul edilmesinden sonra, 10. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında, Orta Çağ İslam dünyasında gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Bu dönemde, özellikle Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyalarda, Türkler İslam medeniyeti ile etkileşim içindeydiler.

Türk İslam edebiyatının klasik dönemi genellikle 11. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasında kabul edilir. Bu dönemde, Farsça ve Arapça gibi İslam kültürlerine ait dil ve edebiyat örnekleriyle etkileşim içinde olan Türk yazarlar, kendi edebi geleneğini oluşturmuşlardır. Divan edebiyatı, gazel, kaside, rubai gibi nazım şekilleri bu dönemde şekillenmiş ve zirveye ulaşmıştır.

Türk İslam edebiyatının klasik dönemi, özellikle büyük Türk devletlerinin (Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı) kuruluş ve genişleme dönemlerine denk gelir. Bu süreçte, edebiyat eserleri genellikle saray çevrelerinde, devlet yöneticileri, bilginler ve şairler arasında yoğun bir etkileşim içinde üretilmiştir. Bu dönemde yetişen birçok büyük şair ve yazar, Türk İslam edebiyatının klasik döneminin önemli temsilcileri olarak kabul edilir.

Türk islam edebiyatının kaynakları nelerdir?

Türk İslam edebiyatının kaynakları oldukça çeşitlidir ve bu edebiyat geleneğinin oluşumunda bir dizi etkileşim rol oynamıştır. İşte Türk İslam edebiyatının temel kaynakları:

 1. İslam Kültürü ve Edebiyatı: İslam’ın kabulüyle birlikte, Farsça ve Arapça gibi İslam dünyasının ana dilleri ve edebiyatları Türk İslam edebiyatının önemli kaynakları olmuştur. İslam kültürü, klasik İslam eserleri, Kur’an, hadisler ve İslam düşünürlerinin eserleri Türk İslam edebiyatına önemli bir temel oluşturmuştur.
 2. Türk Folkloru ve Destan Geleneği: Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri geleneksel sözlü kültür, destanlar ve halk hikayeleri Türk İslam edebiyatına etki etmiştir. Bazı klasik Türk destanları ve hikayeleri, İslami motiflerle birleştirilmiş ve yeni bir edebi zeminde ifade bulmuştur.
 3. Divan Edebiyatı: Türk İslam edebiyatının klasik döneminde Divan edebiyatı büyük bir etkiye sahiptir. Divan edebiyatı, gazel, kaside, mesnevi gibi nazım biçimleriyle ön plana çıkmıştır. Bu türler, genellikle aşk, ahlaki değerler, güzellik, ölüm gibi temaları işlemiştir.
 4. Tasavvuf ve Tarikat Edebiyatı: Tasavvuf, Türk İslam edebiyatının önemli bir bileşenidir. Sufi şairlerin eserleri, aşk, ahlaki değerler, Allah’a olan yakınlık gibi konuları işler ve zengin bir sembolizmle dini duyguları ifade eder.
 5. Bilim ve Felsefe: İslam dünyasındaki bilim ve felsefe geleneği, Türk İslam edebiyatına da etki etmiştir. Bu alanlarda yazılmış eserler, bilim, ahlak ve felsefi düşünce konularında edebi eserlerin oluşumuna katkıda bulunmuştur.
 6. Hükümdar ve Saray Kültürü: Büyük Türk devletlerinin sarayları, edebiyatın ve sanatın desteklendiği merkezler olmuştur. Saray çevrelerindeki edebi etkileşim, divan şairlerinin ve yazarlarının eserlerinde görülebilir.

Türk İslam edebiyatının kaynakları, geniş coğrafyalardan gelen etkileşimlerle şekillenmiş ve bu edebiyat geleneğinin zengin ve çeşitli bir yapısının oluşmasına katkıda bulunmuştur.

İslami dönem türk edebiyatı hangi edebi gelenekler üzerinde gelişmiştir?

İslami dönem Türk edebiyatı, çeşitli edebi gelenekler üzerine inşa edilmiştir ve bu geleneklerin etkisi altında şekillenmiştir. İslam’ın kabulü ile birlikte, Türkler İslam medeniyeti ve kültürüyle yoğrulmuş, farklı coğrafyalarda bu etkileşim edebiyatlarını zenginleştirmiştir. İslami dönem Türk edebiyatının temel aldığı bazı edebi gelenekler şunlardır:

 1. Arap Edebiyatı ve Dil: İslam’ın ilk yıllarında, Arapça İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ın dili olmuştur. Bu nedenle Arap edebiyatı, İslami dönem Türk edebiyatının temel kaynaklarından biridir. Klasik Arap şiiri ve hikayeleri, Türk edebiyatındaki eserlere etki etmiştir.
 2. Fars Edebiyatı: Farsça, İslam kültürü ve edebiyatının diğer bir önemli dilidir. Özellikle İslam’ın yayılmasıyla birlikte Farsça, İslami bilim, felsefe, şiir ve hikaye geleneğinin taşıyıcısı olmuştur. Divan edebiyatı da Farsça’nın etkisi altında gelişmiştir.
 3. Orta Asya Türk Edebiyatı ve Destan Geleneği: Orta Asya’dan gelen geleneksel Türk edebiyatı ve destan geleneği, Türklerin İslam’ı kabul etmelerinin ardından da etkisini sürdürmüştür. Destanlar, Türk İslam edebiyatında kahramanlık ve tarih anlatılarına katkıda bulunmuştur.
 4. Tasavvuf ve Tarikat Edebiyatı: İslami dönem Türk edebiyatında tasavvuf ve tarikatlar önemli bir rol oynamıştır. Tasavvuf edebiyatı, özellikle Sufi şairlerin eserleri aracılığıyla aşk, mistisizm, Allah’a olan yakınlık gibi konuları işler.
 5. İslam Felsefesi ve Bilim: İslam dünyasındaki bilim ve felsefe geleneği, Türk İslam edebiyatında düşünsel ve bilimsel içerikli eserlerin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu eserler genellikle ahlaki düşünce, ahlak, bilim ve matematik gibi konularda yazılmıştır.

Bu edebi gelenekler, Türk İslam edebiyatının zengin ve çeşitli bir mirasa sahip olmasına katkıda bulunmuş ve bu edebiyat geleneğini İslami dünya içinde önemli bir konuma getirmiştir.