Türk Edebiyatı kaç ana bölüme ayrılır? 1

Türk Edebiyatı kaç ana bölüme ayrılır?

Türk edebiyatı genellikle dört ana bölüme ayrılır:

 1. Eski Türk Edebiyatı: Bu bölüm, Türk edebiyatının tarihsel olarak en eski dönemlerini kapsar. Göktürkler’den Selçuklular’a kadar olan dönemi içerir ve bu dönemin edebiyat eserleri genellikle Orta Asya’da yazılmıştır.
 2. Orta Türk Edebiyatı: Bu dönem, İslam’ın Türk dünyasına yayılması ile başlar ve Selçuklu İmparatorluğu’na kadar uzanır. Bu dönemde İslam kültürü ile Türk kültürünün etkileşimi edebiyat eserlerine yansır.
 3. Klasik Türk Edebiyatı: Bu bölüm, genellikle 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan Osmanlı İmparatorluğu dönemini kapsar. Divan edebiyatı olarak da bilinir ve bu dönemin en ünlü şairleri ve yazarları, örneğin Fuzûlî, Baki, Nedim, ve Nâbî gibi isimler, bu dönemin önemli temsilcileridir.
 4. Modern Türk Edebiyatı: Bu bölüm, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar uzanır. Tanzimat Dönemi’nden sonra başlayan bu dönem, Türk edebiyatının Batı etkisi altına girdiği ve farklı akımların geliştiği bir dönemi ifade eder. Öne çıkan isimler arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Orhan Pamuk gibi yazarlar bulunur.

Ancak bu bölümler sadece genel bir sınıflandırmadır ve Türk edebiyatı, bu ana bölümlerin dışında da çeşitli alt dönemlere ve akımlara sahiptir. Her dönem, farklı temalar, tarzlar ve yazarlar tarafından zenginleştirilmiştir.

Edebiyat nedir kaça ayrılır?

Edebiyat, yazılı veya sözlü metinler aracılığıyla insan duygularını, düşüncelerini, hayal gücünü ve deneyimlerini ifade etme sanatıdır. Edebiyat, genellikle farklı türler ve alt dallar altında incelenir ve bu türlerin bazıları şunlar olabilir:

 1. Roman: Romanlar, uzun ve kapsamlı hikayeler anlatan edebi eserlerdir. Karakter gelişimi, olay örgüsü ve teması önemlidir. Klasik roman türleri arasında macera, romantizm, gerilim, bilim kurgu, korku ve daha birçok alt tür bulunur.
 2. Hikaye (Kısa Öykü): Hikayeler, daha kısa ve odaklanmış hikayeleri anlatan edebi eserlerdir. Genellikle tek bir karakterin veya olayın etrafında dönerler ve genellikle bir mesaj veya düşünceyi iletmeyi amaçlarlar.
 3. Şiir: Şiir, ritim, dil kullanımı, ses oyunları ve metaforlar gibi dilin estetik özelliklerini vurgulayan bir edebi türdür. Şiirler, genellikle dizeler halinde yazılır ve duygusal veya düşünsel ifadeleri yoğun bir şekilde ifade etmek için kullanılır.
 4. Drama (Tiyatro): Drama, sahne üzerinde canlandırılmak üzere yazılan edebi eserlerdir. Karakterler arasındaki çatışmaları ve ilişkileri dramatize ederler. Tragedya, komedi ve dramatik monolog gibi alt türler vardır.
 5. Deneme: Denemeler, yazarın kişisel deneyimlerini, düşüncelerini ve görüşlerini ele aldığı yazıları içerir. Deneme yazıları, genellikle düşünsel bir konuyu tartışma veya okuyucuları düşündürme amacı güder.
 6. Makale: Makaleler, genellikle bilgi verme veya bir argümanı destekleme amacı taşıyan yazıları ifade eder. Gazete makaleleri, bilimsel makaleler ve düşünce makaleleri gibi farklı türleri bulunur.
 7. Biyografi ve Otobiyografi: Biyografiler, başkalarının yaşamlarını anlatan yazılar iken otobiyografiler yazarın kendi yaşamını anlatır. Bu türler, gerçek yaşam hikayelerini ve deneyimlerini paylaşmayı amaçlar.
 8. Eleştiri: Eleştiri yazıları, edebi eserleri analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılır. Eserlerin içerdiği tema, karakter gelişimi, dil kullanımı ve daha fazlası eleştirilebilir.

Bu türler, edebiyatın farklı yönlerini ve ifade biçimlerini kapsar, ancak edebiyatın alt dalları ve türleri çok daha fazladır ve zaman içinde değişebilir. Ayrıca, bazı eserler birden fazla türe veya alt türe ait özellikleri bir araya getirebilir.

Edebiyat türleri nelerdir?

Edebiyat, çok çeşitli türler içerir ve bu türler zaman içinde gelişmiş, dönemlere ve kültürlere göre farklılık gösterebilir. İşte edebiyatın temel türlerinden bazıları:

 1. Roman: Romanlar, uzun hikayeleri ve karakter gelişimini detaylı bir şekilde anlatan eserlerdir. Farklı alt türleri vardır, örneğin macera romanları, romantik romanlar, bilim kurgu romanları, gerilim romanları, klasik romanlar vb.
 2. Hikaye (Kısa Öykü): Kısa öyküler, daha kısa hikayeleri odaklanmış bir şekilde anlatır. Genellikle tek bir tema veya olay etrafında dönerler ve kısa bir zaman dilimini kapsarlar.
 3. Şiir: Şiir, dilin estetik ve ritmik kullanımını vurgular. Dizeler halinde yazılır ve sık sık metaforlar, semboller ve imgelerle doludur. Şiir, duygusal veya felsefi ifadeler için kullanılır.
 4. Drama (Tiyatro): Tiyatro eserleri sahne üzerinde canlandırılmak üzere yazılır. Tragedya, komedi, dramatik monologlar ve diğer alt türleri içerir.
 5. Deneme: Deneme yazıları, yazarın kişisel düşüncelerini ve deneyimlerini ele aldığı eserlerdir. Bir konuyu tartışma veya okuyucuyu düşündürme amacı taşır.
 6. Makale: Makaleler, bilgi verme, bir argümanı destekleme veya belirli bir konuyu ele alma amacı güden yazılardır. Gazete makaleleri, bilimsel makaleler ve düşünce makaleleri gibi çeşitli türleri bulunur.
 7. Biyografi ve Otobiyografi: Biyografiler, başkalarının yaşamlarını anlatan eserlerdir, otobiyografiler ise yazarın kendi yaşamını anlatır. Gerçek yaşam hikayelerini ve deneyimlerini paylaşmayı amaçlarlar.
 8. Eleştiri: Eleştiri yazıları, edebi eserleri analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılır. Tema, karakter gelişimi, dil kullanımı ve diğer özellikler eleştirilebilir.
 9. Tarihî Edebiyat: Bu tür, belirli bir dönemin veya tarihsel olayların edebi eserlerini içerir. Tarihî romanlar, tarihsel olayları anlatan şiirler ve tarihsel biyografiler bu kategoriye girer.
 10. Fantastik Edebiyat: Fantastik edebiyat, gerçek dünyadan farklı dünyaları ve olayları konu alan eserleri kapsar. Bilim kurgu, korku ve fantezi alt türleri bu kategoriye dahil edilebilir.
 11. Çocuk Edebiyatı: Bu tür, çocuklar için yazılan eserleri içerir. Masallar, peri hikayeleri, çocuk kitapları ve genç yetişkin romanları bu türün örnekleridir.
 12. Alegori: Alegorik eserler, sembolizm ve mecazları kullanarak daha derin anlamlar ifade etmeyi amaçlar.
 13. Epik (Destan): Epik şiir veya destanlar, kahramanlık hikayelerini büyük bir öykü formatında anlatır.

Edebiyat türleri bu liste ile sınırlı değildir ve farklı kültürler ve dönemler boyunca yeni türler gelişebilir. Edebiyat, yaratıcılığın sınırsızlığını yansıtan zengin ve çeşitli bir alandır.