Noktasal olmayan su kirliliği kaynakları nelerdir? 1

Noktasal olmayan su kirliliği kaynakları nelerdir?

Noktasal olmayan su kirliliği, belirli bir kaynaktan kaynaklanmayan, genellikle atmosferdeki yayılım, suyun yüzey akışı veya yer altı sularındaki sızıntılar gibi dağınık kaynaklardan gelen kirlilikleri ifade eder. Bu tür kirlilik, genellikle belirli bir noktadan tahmin edilemez bir şekilde ortaya çıkar. İşte noktasal olmayan su kirliliğine neden olan bazı kaynaklar:

 1. Atmosferik Depozisyon: Sanayi tesislerinden, ulaşım araçlarından ve diğer kaynaklardan atmosfere salınan kirleticiler, yağışlarla birlikte yeryüzüne düşebilir ve su kaynaklarını kirletebilir.
 2. Yüzey Sularından Sızan Kirlilik: Yağmur suları, tarım alanlarından, kent alanlarından ve diğer yüzeylerden topladıkları kirleticilerle birlikte akarlar. Bu, tarım ilaçları, gübreler, petrol ürünleri ve diğer kimyasal maddeleri içerebilir.
 3. Toprak Erozyonu: Aşırı otlatma, ormansızlaşma ve tarım faaliyetleri gibi nedenlerle meydana gelen toprak erozyonu, suya taşınan çamur, sediment ve kimyasal maddelerle suyu kirletebilir.
 4. Yeraltı Sularında Kirlilik: Çeşitli endüstriyel faaliyetler, tarım ilaçları, sızıntılar ve yer altı depolama tesislerinden kaynaklanan kirlilik, yeraltı su kaynaklarını etkileyebilir.
 5. Evsel Atık Sular: Evlerden, işyerlerinden ve diğer yerlerden gelen atık sular, kanalizasyon sistemlerinden kaynaklanan kirliliği içerebilir. Bu atık sular aracılığıyla bakteri, kimyasal maddeler ve diğer kirleticiler su kaynaklarına karışabilir.

Noktasal olmayan su kirliliği, genellikle çeşitli kaynaklardan gelen karmaşık ve dağınık kirleticilerle karakterizedir. Bu nedenle, su kaynaklarını korumak için geniş kapsamlı çevresel politikalar ve yönetim stratejileri gerekebilir.

Noktasal kaynak nedir?

Noktasal kaynak, belirli bir noktadan kaynaklanan ve genellikle bir tesis, boru hattı veya atık deşarj noktası gibi belirgin bir yerleşim noktasından gelen kirliliği ifade eder. Noktasal kirlilik kaynakları, genellikle belirli bir konumdan açıkça tanımlanabilen, belirli bir noktadan suya, havaya veya toprağa kirletici maddelerin salınmasına neden olan kaynaklardır.

Örnekler şunları içerebilir:

 1. Sanayi Tesisi Atık Deşarjı: Bir fabrikanın atık suyunu arıtmadan doğrudan bir akarsuya veya diğer su kaynaklarına deşarj etmesi gibi.
 2. Atıksu Arıtma Tesislerinden Gelen Deşarjlar: Atıksu arıtma tesislerinden arıtılmış suların su kaynaklarına deşarj edilmesi.
 3. Petrol Sızıntıları: Bir petrol boru hattından sızan petrol veya bir petrol tesisinden kaynaklanan atık sular.
 4. Sanayi Bacalarından Havaya Salınan Kirleticiler: Fabrikaların bacalarından atmosfere salınan gazlar ve partiküller.

Noktasal kaynaklar, kirlilik kaynağının konumu nedeniyle genellikle izlenmesi, kontrol edilmesi ve düzenlenmesi daha kolay olan kirlilik türleridir. Bu nedenle, çevresel koruma stratejileri genellikle noktasal kirlilik kaynaklarına odaklanır. Karşıt olarak, noktasal olmayan kirlilik kaynakları genellikle belirli bir kaynaktan gelmeyen ve daha dağınık olan kirlilik türlerini ifade eder.

Su kirliliği Nedir?

Su kirliliği, doğal su kaynaklarının (nehirler, göller, akarsular, denizler, yeraltı suları vb.) içerisine, üzerine veya altına insan faaliyetleri nedeniyle eklenen zararlı maddelerin varlığıdır. Bu maddeler su kaynaklarını biyolojik, kimyasal veya fiziksel olarak etkileyerek su ekosistemlerini bozar ve insan sağlığına zarar verebilir. Su kirliliği, çeşitli kaynaklardan gelen kirleticilerin su sistemlerine salınmasıyla meydana gelir.

Su kirliliğine neden olan ana faktörler şunlar olabilir:

 1. Sanayi Atıkları: Fabrikalardan kaynaklanan kimyasal atıklar, ağır metaller, toksik maddeler ve diğer zararlı bileşenler suya karışabilir.
 2. Evsel Atıklar: Kanalizasyon sistemleri aracılığıyla evlerden, işyerlerinden ve diğer yerlerden kaynaklanan atık sular içerisinde organik ve inorganik maddeleri içerebilir.
 3. Tarım Faaliyetleri: Tarım ilaçları, gübreler ve diğer tarım kimyasalları, tarım alanlarından sürüklenerek su kaynaklarına karışabilir ve su kirliliğine yol açabilir.
 4. Petrol Sızıntıları: Petrol ve petrokimya tesislerinden kaynaklanan sızıntılar denizlere veya diğer su kaynaklarına ulaşabilir.
 5. Toprak Erozyonu: Aşırı otlatma, ormansızlaşma ve tarım uygulamaları nedeniyle meydana gelen toprak erozyonu, suya çözünmüş mineraller ve sedimentlerin karışmasına neden olabilir.
 6. Atmosferden Gelen Kirleticiler: Fabrika bacalarından, araç egzozlarından ve diğer kaynaklardan atmosfere salınan kirleticiler, yağışlarla birlikte su kaynaklarına düşebilir.

Su kirliliği ekosistemleri ve su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, kirli su tüketimi insan sağlığını tehdit edebilir, suya bağımlı organizmaların yaşamını etkileyebilir ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü için çeşitli çevresel yönetim stratejileri ve politikalar uygulanmaktadır.