Islami Dönem Türk Edebiyatı nelerdir? 1

Islami Dönem Türk Edebiyatı nelerdir?

İslami Dönem Türk Edebiyatı, İslam’ın Türk toplulukları arasında yayılmasından sonra ortaya çıkan ve İslami kültürün etkisi altında gelişen Türk edebiyatının bir dönemini ifade eder. İslami Dönem Türk Edebiyatı, genellikle 11. yüzyıldan itibaren başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden bir süreci kapsar. Bu dönemde Türk edebiyatı, İslam’ın etkisi altında şekillenmiş ve önemli eserler üretilmiştir.

İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın önemli özellikleri şunlardır:

 1. İslam Etkisi: Bu dönemdeki Türk edebiyatı, İslam’ın etkisi altında gelişmiştir. İslam kültürü, edebiyatın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu dönemde yazılan eserler genellikle İslami değerleri yansıtmış ve İslam inancına uygun bir şekilde yazılmıştır.
 2. Divan Edebiyatı: İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın önemli bir bölümünü Divan Edebiyatı oluşturur. Divan edebiyatı, şairlerin genellikle nazım birimi olarak gazel, kaside, rubai gibi türlerde şiirler yazdığı bir edebiyat geleneğidir. Ünlü şairlerin divanları bu dönemde yazılmıştır.
 3. Tasavvuf Edebiyatı: İslami Dönem Türk Edebiyatı içinde tasavvuf edebiyatı da önemli bir yer tutar. Tasavvufi şiirler, aşk, sevgi, Allah’a yöneliş gibi konuları işler ve insanın manevi yolculuğunu anlatır.
 4. Halk Edebiyatı: Bu dönemde halk edebiyatı da gelişmiştir. Halk şairleri, günlük yaşamın ve halkın duygu, düşünce ve yaşantılarını yansıtan şiirler yazmışlardır.
 5. Büyük Şairler: İslami Dönem Türk Edebiyatı, birçok büyük şairin eserlerini içerir. Özellikle Divan Edebiyatı’nın önde gelen şairleri arasında Fuzuli, Baki, Nedim gibi isimler yer alır.
 6. Osmanlı Türkçesi: Osmanlı Türkçesi, bu dönemin yazı dilidir. Divan edebiyatının önemli bir özelliği, ağırlıklı olarak Arapça ve Farsça kelime ve ifadelerin kullanılmasıdır.

İslami Dönem Türk Edebiyatı, Türk kültürünün zenginliğini ve İslam’ın etkisiyle şekillenen özgün bir edebiyat geleneğini yansıtan önemli bir dönemdir. Bu dönemin edebiyatı, bugün hala değerli bir miras olarak kabul edilmektedir.

İslami dönem Türk edebiyatının genel özellikleri nelerdir?

İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri şunlar olabilir:

 1. İslami Etki: İslam’ın Türk toplulukları arasında yayılması ve benimsenmesi sonucunda bu dönem Türk edebiyatı İslam kültürünün etkisi altında gelişmiştir. Bu etki, İslam’ın değerleri, inançları ve dilinin edebiyata yansımasını içerir.
 2. Dinî Temalar: İslami Dönem Türk Edebiyatı, dinî temaların sıkça işlendiği bir dönemdir. İslam’ın öğretileri, peygamberlerin hayatları ve İslami terminoloji, edebiyatın önemli bir parçasını oluşturur.
 3. Divan Edebiyatı: Divan Edebiyatı, bu dönemin en belirgin özelliğidir. Şairlerin gazel, kaside, rubai gibi geleneksel nazım biçimlerinde yazdıkları şiirler Divan Edebiyatı’nı oluşturur. Divan edebiyatı, nazım birimleri, vezin, kafiye gibi kurallara büyük önem verir.
 4. Tasavvuf Edebiyatı: Tasavvuf, İslam’ın içsel ve mistik yönünü vurgular. İslami Dönem Türk Edebiyatı içinde tasavvuf edebiyatı da önemli bir yer tutar. Şairler, Allah’a duyulan aşk, insanın manevi yolculuğu ve ruhsal deneyimleri işleyen şiirler yazmışlardır.
 5. Alegorik Anlatılar: Bu dönemde yazılan eserlerde alegorik anlatılar sıkça kullanılmıştır. Hikayeler ve öyküler, sıklıkla sembolizm ve alegoriyle zenginleştirilmiştir.
 6. Aruz Ölçüsü: Divan edebiyatında genellikle Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Aruz ölçüsü, şiirin ritmi ve yapısını belirleyen bir ölçüdür.
 7. Dini ve Efsanevî Şiirler: İslami Dönem Türk Edebiyatı, dinî şiirlerin yanı sıra efsanevi ve mitolojik konuları işleyen şiirlere de ev sahipliği yapmıştır. Destanlar ve kahramanlık hikayeleri de bu dönemin önemli türlerindendir.
 8. Dil ve Üslup: Bu dönemin Türk edebiyatı, Arapça ve Farsça kelime ve deyimlerin sıkça kullanılmasıyla karakterizedir. Şairler, zengin bir kelime dağarcığına sahip olmuşlardır. Ayrıca, nazım birimlerinin incelikli bir şekilde işlenmesi ve sanatsal üslup dikkat çekicidir.
 9. Halk Edebiyatı Etkisi: İslami Dönem Türk Edebiyatı’nda, halk edebiyatının etkisi de görülmüştür. Halk şairleri ve halkın günlük yaşamı, bazı eserlerde kendini hissettirmiştir.

İslami Dönem Türk Edebiyatı, İslam kültürünün etkisiyle zenginleşmiş ve gelişmiş bir edebiyat geleneği oluşturmuştur. Bu dönemin edebiyatı, hem dinî hem de dünyevi konuları işleyen zengin ve çeşitli eserleri içerir.

İslami Türk edebiyatının en eski örnekleri nelerdir?

İslami Türk edebiyatının en eski örnekleri, İslam’ın Türk toplulukları arasında yayılmasından sonra yazılmış olan ve İslami kültürün etkisi altında gelişen eserlerdir. İslami Türk edebiyatının en eski örnekleri arasında şu önemli eserler bulunur:

 1. Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig” (Bilgelik Neyi Söyler?): Kutadgu Bilig, 11. yüzyılın ortalarında Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğü “Divan-ı Lügati’t-Türk” ile aynı dönemde yazılmıştır ve İslam’ın etkisi altında yazılan ilk büyük eserlerden biridir. Eserde ahlaki öğütler, hükümet yönetimi ve insan ilişkileri konuları işlenir.
 2. Ahmet Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet”: Ahmet Yesevi, Türk İslam dünyasının önemli bir sufisi ve şairidir. “Divan-ı Hikmet,” tasavvufi öğretileri içeren şiirlerden oluşur ve İslam’ın manevi yönünü vurgular.
 3. Faridüddin Attar’ın “Mantık ut-Tayr” (Kuşların Toplantısı): 12. yüzyıl İslami Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir. Eserde kuşlar, bir yolculuk sırasında manevi bir arayış içinde bulunurlar ve bu yolculukları sırasında çeşitli öğretiler edinirler.
 4. Nizami Gencevi’nin “Hüsrev ve Şirin” ve “Leyla ile Mecnun”: Nizami Gencevi, 12. yüzyılda yaşamış büyük bir İslami Türk şairidir. “Hüsrev ve Şirin” ve “Leyla ile Mecnun” gibi eserleri, aşk temalarını işleyen ve İslam öğretileriyle uyumlu bir şekilde yazılmış romantik epik şiirlerdir.
 5. Fuzuli’nin “Leyla ile Mecnun”: Fuzuli, 16. yüzyılın önemli Türk şairlerindendir. “Leyla ile Mecnun,” aşkın ve aşk acısının işlendiği bir eserdir ve İslam’ın etkisiyle yazılmıştır.

Bu eserler İslami Türk edebiyatının temel örnekleridir ve İslam’ın etkisi altında Türk kültürü ve edebiyatının nasıl şekillendiğini gösterirler. Bu dönemde yazılan eserler, İslamî değerleri ve manevi öğretileri yansıtırken aynı zamanda zengin bir edebiyat geleneği oluşturmuşlardır.