Felsefede gerçeklik ve doğruluk nedir? 1

Felsefede gerçeklik ve doğruluk nedir?

Felsefede “gerçeklik” ve “doğruluk” kavramları, farklı filozoflar ve felsefi akımlar tarafından farklı şekillerde ele alınmış ve tartışılmıştır. İşte bu iki kavramın genel anlamları ve bazı felsefi bakış açılarına göre nasıl ele alındıkları:

 1. Gerçeklik (Reality):
  • Gerçeklik, var olan her şeyin, dünya, evren veya bilinç gibi varlıkların bütünü anlamına gelir.
  • Felsefede gerçeklik, nesnel bir varlık olarak ele alınabilir. Bu yaklaşıma göre, gerçeklik insanların zihninden bağımsız bir şekilde var olan bir varlık dünyasını ifade eder.
  • İdealist felsefe ise gerçekliği daha çok bir zihin ürünü olarak görür. Bu yaklaşıma göre, gerçeklik insan zihninde inşa edilen bir fenomendir ve dış dünya ile ilişkilidir, ancak tamamen bağımsız değildir.
 2. Doğruluk (Truth):
  • Doğruluk, bir ifadenin veya inancın gerçeği ifade edip etmediğiyle ilgilidir. Bir ifade veya inanç doğru ise, o gerçeği yansıtır veya uygun bir şekilde açıklar.
  • Felsefede, doğruluk çoğu zaman bir ifadenin veya iddianın gerçeği nasıl yansıttığını veya temsil ettiğini anlamaya çalışma sürecini ifade eder.
  • Doğruluk, nesnel veya öznel olabilir. Nesnel doğruluk, bir ifade veya iddianın bağımsız bir gerçeği ne kadar doğru bir şekilde ifade ettiğiyle ilgilidir. Öznel doğruluk ise, bir kişinin kendi bakış açısına veya deneyimlerine uygun olup olmadığıyla ilgilidir.

Felsefede, gerçeklik ve doğruluk kavramları üzerine birçok farklı teori ve yaklaşım geliştirilmiştir. Bu nedenle, bu kavramların tam olarak ne olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Felsefe, bu tür temel kavramları anlama ve tartışma çabasının bir parçası olarak bu tür soruları inceler.

Felsefe gerçeklik ne demek?

Felsefede “gerçeklik,” varlığın, olguların veya nesnelerin tümünü ifade eden bir terimdir. Bu terim, felsefede çok çeşitli şekillerde ele alınabilir, ancak temelde “var olan her şeyin toplamı” veya “varlık dünyası” anlamına gelir. Felsefede gerçeklik, filozoflar arasında farklı tartışma konularına ve yaklaşımlara sahip olmuştur. İşte gerçeklik kavramının bazı farklı açılardan ele alınışı:

 1. Nesnel Gerçeklik (Objective Reality): Bu bakış açısına göre, gerçeklik insanların zihninden bağımsız bir şekilde var olan bir şeydir. Yani, varlık ve gerçeklik nesneldir ve insan düşüncelerinden bağımsızdır. Bilim, nesnel gerçekliği anlamaya çalışır ve nesnel gerçeklik üzerine dayalı teoriler ve kanıtlar oluşturur.
 2. İdealist Gerçeklik (Idealist Reality): İdealist filozoflar, gerçekliği daha çok bir zihin ürünü olarak görürler. Bu yaklaşıma göre, gerçeklik insan zihninde inşa edilen bir fenomendir ve dış dünya ile ilişkilidir, ancak tamamen bağımsız değildir. Örneğin, bazı idealist görüşlere göre, gerçeklik insanların deneyimlerinden ibarettir ve varlık, insan zihni tarafından oluşturulur.
 3. Sosyal İnşa Gerçekliği (Social Constructivist Reality): Bu bakış açısına göre, gerçeklik toplumsal ve kültürel faktörler tarafından inşa edilir. Yani, insanlar toplumsal ve kültürel bağlamları içinde gerçekliği anlamlandırır ve oluşturur. Bu yaklaşım, cinsiyet, ırk, dil gibi kavramların toplumsal inşa olduğunu savunur.
 4. Fenomenolojik Gerçeklik (Phenomenological Reality): Fenomenoloji, bireysel deneyimin ve bilincin önemini vurgular. Bu bakış açısına göre, gerçeklik kişisel deneyimlerimiz ve bilincimizle sınırlıdır. Fenomenologlar, bireylerin gerçekliği nasıl algıladığını ve deneyimlediğini anlamaya çalışırlar.

Bu farklı bakış açıları, gerçekliği farklı şekillerde anlama ve yorumlama çabalarını yansıtır. Felsefede gerçeklik, filozoflar arasında derin tartışmalara ve farklı teorilere konu olan önemli bir kavramdır.

Felsefede doğruluk ne anlama gelir?

Felsefede “doğruluk,” bir ifadenin veya inancın gerçeği ne kadar iyi ifade ettiğini veya ne kadar gerçeği yansıttığını ifade eden bir terimdir. Bu kavram, felsefede bilgi teorisi, epistemoloji ve mantık gibi alanlarda temel bir rol oynar. İşte doğruluk kavramının temel anlamları ve felsefede nasıl ele alındığına dair bazı açıklamalar:

 1. Klasik veya İçerik Doğruluk (Truth of Content): Bu bakış açısına göre, bir ifade veya iddia doğruysa, ifade içeriği gerçek dünyada var olan bir gerçeği doğru bir şekilde ifade eder. Örneğin, “Dünya yuvarlaktır” ifadesi doğru kabul edilir çünkü gerçekte dünya yuvarlaktır.
 2. Koherans Doğruluk (Coherence Truth): Bu yaklaşıma göre, bir ifade veya inanç, diğer inançlar veya ifadelerle tutarlı bir şekilde uyumluysa, o zaman doğrudur. Bu, bireysel ifadelerin bir bütün içinde mantıklı ve tutarlı bir şekilde bir araya getirilmesini gerektirir.
 3. Pragmatik Doğruluk (Pragmatic Truth): Pragmatizm, bir ifadenin veya inancın doğruluğunu, onun işe yarayıp yaramadığına bağlar. Bir ifade veya inanç, insanların yaşamlarını daha iyi anlamalarına veya daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyorsa, o zaman bu bağlamda “doğru” kabul edilebilir.
 4. Öznel Doğruluk (Subjective Truth): Bazı felsefi yaklaşımlara göre, doğruluk öznel olabilir, yani bir kişinin kendi deneyimlerine veya bakış açısına uygunsa, o zaman bu kişi için doğru kabul edilebilir. Bu, kişisel inançlar ve deneyimlerle ilişkilendirilen bir tür doğruluktur.

Felsefede doğruluk, bilgi kuramı ve mantık gibi disiplinlerde daha fazla ayrıntılı olarak ele alınır. İdeal olarak, doğruluk, bir ifade veya inancın gerçeği yansıttığı bir durumu ifade eder. Ancak, bu kavramın nasıl tanımlandığı ve uygulandığı farklı felsefi yaklaşımlara ve epistemolojik teorilere göre değişebilir. Bu nedenle, doğruluk kavramı, felsefe içinde geniş bir tartışma konusu olmuştur.