Edebiyat Bilim Dalları Nelerdir? 1

Edebiyat Bilim Dalları Nelerdir?

Edebiyat, insanların duygularını, düşüncelerini, hayal güçlerini ve deneyimlerini dil aracılığıyla ifade etmeye yönelik bir sanat ve bilim dalıdır. Edebiyatın çeşitli alanları veya alt disiplinleri bulunmaktadır. İşte edebiyatın temel bilim dalları:

 1. Roman: Uzun ve geniş kapsamlı kurgusal eserlerdir. Karakter gelişimi, olay örgüsü, tema ve diyalog gibi unsurlar romanların odak noktalarıdır.
 2. Hikaye (Hikaye ve Kısa Öykü): Kısa kurgusal eserlerdir. Romanlara göre daha kısa olup genellikle sınırlı sayıda karakter ve kısa bir olay örgüsü içerirler.
 3. Şiir: Duygu ve düşüncelerin ritimli dil kullanımıyla ifade edildiği edebi bir türdür. Şiirler genellikle ölçü, uyak ve ritm gibi dil unsurlarına dayanır.
 4. Drama: Sahne performansı için tasarlanmış metinlerdir. Oyunlar, tiyatro eserleri ve diğer sahne yapıtları drama kategorisine girer. Karakterler arasındaki etkileşimler ve konuşmalar drama eserlerinin temelini oluşturur.
 5. Deneme: Yazarın kişisel görüşlerini, düşüncelerini veya deneyimlerini ele aldığı kısa eserlerdir. Denemeler genellikle öznel bir bakış açısına sahiptir.
 6. Biyografi ve Otobiyografi: Gerçek kişilerin yaşam öykülerini anlatan eserlerdir. Biyografi başkalarının hayatını, otobiyografi ise yazarın kendi hayatını anlatır.
 7. Eleştiri: Edebi eserleri analiz ederek değerlendiren bir edebiyat dalıdır. Eleştiri eserleri, edebi eserlerin içeriği, yapısı, anlamı ve önemi üzerine yorumlar içerir.
 8. Epik (Destan ve Epope): Kahramanlık hikayelerini anlatan uzun şiirsel veya kurgusal eserlerdir. Destanlar ve epopeler, genellikle mitolojik veya tarihsel olayları konu alır.
 9. Lirik: Kişisel duyguların, düşüncelerin ve deneyimlerin yoğun bir şekilde ifade edildiği şiir türüdür. Aşk, hüzün, sevinç gibi içsel duygular lirik şiirde sıkça yer alır.
 10. Çocuk Edebiyatı: Çocuklar için yazılmış edebi eserleri içerir. Bu tür eserler genellikle eğitici, öğretici ve eğlendirici amaçlar taşır.
 11. Mitoloji: Mitler, tanrılar, kahramanlar ve efsaneler hakkında anlatılan eserlerdir. Mitoloji, bir kültürün veya topluluğun inançlarını ve kökenlerini yansıtır.
 12. Çeviri Edebiyatı: Farklı dillerden yapılan çevirilerin incelendiği alanı ifade eder. Edebiyat eserlerinin çevirisi, kültürel ve dil bilgisi zorlukları içerir.
 13. Klasik Edebiyat: Eski dönemlerden gelen önemli edebi eserleri inceleyen bir dal olarak kabul edilir.

Bu liste, edebiyatın temel bilim dallarını içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir. Edebiyatın farklı alt disiplinleri ve türleri, zengin ve çeşitli bir edebi dünyanın varlığını sürdürmesine olanak tanır.

Edebiyata yardımcı bilim dalları nelerdir?

Edebiyatın anlaşılması ve analizi için bir dizi yardımcı bilim dalı bulunmaktadır. Bu yardımcı bilim dalları, edebiyatın daha derinlemesine incelenmesine, yazarların eserlerinin çözümlenmesine ve edebi eserlerin tarihsel ve kültürel bağlamının anlaşılmasına yardımcı olurlar. İşte edebiyata yardımcı bilim dallarından bazıları:

 1. Dilbilim: Dilbilim, dilin yapısını, işleyişini ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Edebiyatın temelini oluşturan dilin yapısı, anlamı ve kullanımı hakkında önemli bilgiler sağlar. Özellikle edebi terimler, üslup analizi ve dilin sembolizmi gibi konularda edebiyat çalışmalarına katkıda bulunur.
 2. Psikoloji: Psikoloji, karakter gelişimi, duygusal tepkiler ve yazarların eserlerini nasıl oluşturdukları gibi edebiyatla ilgili konularda önemli bir yardımcı bilim dalıdır. Psikoloji, edebi karakterlerin davranışlarını ve motivasyonlarını anlamaya ve yazarların psikolojik analizini yapmaya yardımcı olabilir.
 3. Sosyoloji: Sosyoloji, toplumsal yapıları, normları ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Edebiyat, genellikle toplumsal ve kültürel meseleleri ele alır. Sosyoloji, bu bağlamları anlamada ve edebi eserlerin toplum üzerindeki etkilerini analiz etmede yardımcı olabilir.
 4. Tarih: Edebi eserlerin tarihsel bağlamı, dönemin olayları ve kültürel değişimler, edebiyatın anlaşılmasında kritik bir rol oynar. Tarih, yazarların ve eserlerin dönemlerine göre nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur.
 5. Sanat Tarihi: Sanat tarihi, görsel sanatların ve tasarımın edebiyatla etkileşimini ve edebiyatın sanatın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. İllüstrasyonlar, kitap kapakları ve diğer görsel unsurların edebiyat eserlerine etkisini inceler.
 6. Felsefe: Felsefe, edebiyatın ele aldığı düşünsel ve ahlaki sorunlarla ilgilidir. Edebi eserler, felsefi düşüncenin derinliklerine inebilir ve okuyuculara felsefi konular hakkında düşünme fırsatı sunabilir.
 7. Kültür Bilimi: Kültür bilimi, edebiyatın kültürün bir yansıması olduğunu ve kültürel unsurların edebiyat üzerindeki etkisini araştırır. Dil, gelenekler, ritüeller ve diğer kültürel faktörler, edebi eserlerin anlamını derinleştirebilir.
 8. Medya ve İletişim Bilimleri: Medya ve iletişim bilimleri, modern edebiyatın dijital platformlarda ve medya araçlarıyla nasıl şekillendiğini inceleyerek edebiyatın evrimini anlamamıza yardımcı olur.

Bu yardımcı bilim dalları, edebiyatın daha geniş bağlamını anlamamıza ve edebi eserlerin içeriğini, yapılarını ve etkilerini daha iyi analiz etmemize yardımcı olurlar.

Bir bilim dalı olarak edebiyat nedir?

Edebiyat, insanların duygularını, düşüncelerini, deneyimlerini ve hayal güçlerini yazılı veya sözlü dil aracılığıyla ifade etmeye ve bu ifadeleri sanatsal bir şekilde biçimlendirmeye yönelik bir disiplindir. Edebiyat, dilin güzelliği, anlamı ve ifade yeteneğinin vurgulandığı bir sanat ve bilim dalı olarak kabul edilir.

Edebiyatın ana unsurları şunlardır:

 1. Dil: Edebiyat, dilin kullanımına dayanır. Yazarlar, dilin kelimelerini, cümle yapılarını, anlam yaratma yeteneğini ve sözcüklerin sembolik gücünü kullanarak eserlerini oluştururlar.
 2. Sanat: Edebiyat, yazılı veya sözlü sanat eserleri oluşturmayı amaçlar. Yazarlar, dilin estetik gücünü kullanarak eserlerindeki görsel, işitsel ve duygusal etkileri artırmaya çalışırlar.
 3. İfade: Edebiyat, yazarların duygusal, düşünsel veya deneyimsel içerikleri kendilerine özgü bir tarzda ifade etmelerine olanak tanır. Bu ifade, okuyucuların duygusal ve zihinsel tepkilerini uyandırmayı hedefler.
 4. Anlam: Edebiyat, çeşitli semboller, metaforlar, benzetmeler ve semantik yapılar kullanarak derin ve katmanlı anlamlar yaratma amacı güder. Okuyucular, edebi eserleri analiz ederek daha derin anlamları keşfetmeye çalışırlar.
 5. İletişim: Edebiyat, yazar ile okuyucu arasında bir iletişim aracı olarak işlev görür. Yazar, düşüncelerini ve duygularını eser aracılığıyla okuyucuya iletmeye çalışır ve okuyucu da bu mesajı anlamaya çalışır.
 6. Tarihsel ve Kültürel Bağlam: Edebiyat, bir dönemin veya kültürün yansıması olabilir. Edebi eserler, tarih, toplum ve kültür hakkında bilgi sunabilir ve bu bağlamı yansıtarak gelecek kuşaklara aktarabilir.
 7. Eleştiri ve Analiz: Edebiyat, eleştiri ve analiz için zengin bir malzeme sunar. Eserlerin içeriği, yapısı, temaları ve karakterleri literatür eleştirisinin ve incelemesinin konusu olabilir.

Sonuç olarak, edebiyat hem bir sanat hem de bir bilim dalıdır. Sanatsal yönü, yazarların yaratıcılığına ve ifade yeteneğine odaklanırken, bilimsel yönü, edebi eserlerin analizi, yorumlanması ve tarihsel-kültürel bağlamının incelenmesiyle ilgilidir. Edebiyat, insanların insanlık deneyimini, kültürel değerleri ve insan doğasını daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.