Cümle çeşitleri nelerdir? 1

Cümle çeşitleri nelerdir?

Cümle çeşitleri, yapılarına ve anlatım amaçlarına göre değişiklik gösterir. Türkçe’de genellikle şu şekillerde sınıflandırılırlar:

Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri:

 1. Basit Cümle: Tek yüklemi olan ve yalnızca bir fiil içeren cümlelerdir.
 2. Birleşik Cümle: İki ya da daha fazla yüklemden oluşan ve birden fazla basit cümle birleşimiyle meydana gelen cümlelerdir. Bu cümleler kendi içinde “yan cümle” ve “ana cümle” olmak üzere iki türe ayrılır:
  • İç içe cümle (Sürükleme Cümlesi): Ana cümle içinde yan cümlelerin bulunduğu cümlelerdir.
  • Yan yana cümle (Kurallı Cümle): En az iki basit cümle birleşerek oluşturulmuş cümlelerdir.

Anlamına Göre Cümle Çeşitleri:

 1. Haber Cümlesi: Bir durum veya olgu hakkında bilgi veren cümlelerdir.
 2. Dilek-Şart Cümlesi: Bir dileği veya şartı ifade eden cümlelerdir.
 3. Emir Cümlesi: Bir emir, rica veya öğüt bildiren cümlelerdir.
 4. Soru Cümlesi: Soru sormak için kullanılan cümlelerdir.

Özne Durumuna Göre Cümle Çeşitleri:

 1. Öznel Cümle: Öznesi açıkça belirtilmiş cümlelerdir.
 2. Nesnel Cümle: Nesnesi açıkça belirtilmiş cümlelerdir.
 3. Devrik Cümle: Normal dizilim sırası dışında, vurgulanmak istenen öğe başa alınarak kurulan cümlelerdir.
 4. Eksiltili Cümle: Öznesi veya nesnesi çıkarılmış, ancak anlamı bozulmayan cümlelerdir.

Bu çeşitler, cümlelerin kullanım amaçlarına ve yapılarına göre farklılaşır ve dilin anlatım gücünü artırır.

Cümle çeşitleri neye göre belirlenir?

Cümle çeşitleri, belirli özelliklerine göre sınıflandırılır ve bu sınıflandırma şu kriterlere dayanır:

 1. Yapısına Göre:
  • Basit Cümle: Tek bir yüklem içerir.
  • Birleşik Cümle: Birden fazla yüklemden oluşur ve bağlaçlarla birbirine bağlanan cümlelerdir.
 2. Anlamına Göre:
  • Haber Cümlesi: Bir durumu, olayı ya da olguyu haber verir.
  • Dilek/Şart Cümlesi: Bir dileği, temenniyi veya şartı ifade eder.
  • Emir Cümlesi: Bir istek, emir ya da tavsiyeyi dile getirir.
  • Soru Cümlesi: Bir soru sormak için kullanılır.
 3. Öğelerine Göre:
  • Öznel Cümle: Öznesi olan cümleler.
  • Nesnel Cümle: Nesnesi olan cümleler.
  • Devrik Cümle: Normal sıralamanın dışında, vurgulamak istenen öğenin başta ya da önde geldiği cümleler.
  • Eksiltili Cümle: Bazen öznesi veya nesnesi düşmüş, ama anlamı açık cümleler.
 4. Kullanım Amaçlarına Göre:
  • Anlatım Cümleleri: Bir olayı, durumu anlatır.
  • Betimleme Cümleleri: Bir nesne, kişi veya durumu tanımlar, betimler.
  • Tartışma Cümleleri: Bir konu hakkında çeşitli görüşleri ifade eder.
  • Açıklama Cümleleri: Bir durumu açıklar, izah eder.

Bu kriterler, cümlenin hangi çeşide ait olduğunu belirlemek için kullanılır ve cümleleri analiz etme veya öğretme sürecinde önemlidir. Her bir cümle çeşidi, dilin ifade zenginliğini ve iletişimdeki etkinliğini artırmak için kullanılır.

Cümle türleri nasıl bulunur?

Cümle türlerini bulma ve tanımlama süreci, cümlenin özelliklerine ve kullanıldığı bağlama göre yapılan bir analiz işlemidir. İşte cümle türlerini belirleme adımları:

 1. Yüklemi İncelemek:
  • Cümlenin yüklemini bulun ve ne tür bir eylem veya durum bildirdiğine bakın.
  • Fiilin zamanına ve kipine göre cümlenin haber, dilek-şart veya emir cümlesi olup olmadığını anlayabilirsiniz.
 2. Özne ve Nesneyi Araştırmak:
  • Cümlenin öznesi ve nesnesini belirleyin. Eğer cümlede bu öğeler eksikse, cümlenin eksiltili veya devrik bir yapıda olup olmadığını değerlendirin.
 3. Anlam Analizi Yapmak:
  • Cümlenin genel anlamına ve amacına bakarak, haber verme, istek bildirme, soru sorma gibi işlevlerine göre cümle türünü belirleyin.
 4. Cümle Yapısını Kontrol Etmek:
  • Cümlede birden fazla yüklem varsa, bu birleşik bir cümle olduğuna işarettir.
  • Cümlede bağlaçlar varsa ve cümleler arasında anlam ilişkisi kuruluyorsa, bu da birleşik cümlenin alt türlerinden birine işaret edebilir.
 5. Soru Kelimelerini ve İşaretlerini Belirlemek:
  • Cümlede soru kelimeleri (ne, nerede, nasıl, niçin vb.) veya soru işareti varsa, bu bir soru cümlesi olduğunu gösterir.
 6. Vurguyu ve Tonu Değerlendirmek:
  • Cümlede vurgulanmak istenen bir bölüm varsa veya tonlamadan bir emir, rica, istek anlaşılıyorsa, bu cümle türünü etkileyebilir.
 7. Bağlamı Göz Önünde Bulundurmak:
  • Cümlenin geçtiği bağlamı ve diğer cümlelerle olan ilişkisini dikkate alarak cümle türünü belirleyin.

Bu analizleri yaparken, cümleleri anlamlandırmak ve doğru türleri bulmak için Türkçe dil bilgisi kurallarına ve kullanılan cümle kalıplarına hakim olmak önemlidir. Cümle çözümlemesi yaparken bu adımları takip ederek, cümle türlerini doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz.