Bir tepkimenin redoks olup olmadığı nasıl anlaşılır? 1

Bir tepkimenin redoks olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir kimyasal tepkimenin redoks (indirgeme-oksidasyon) bir reaksiyon olup olmadığını anlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 1. Elektron Değişimi: Bir tepkimede elektronların bir elementten diğerine transfer edilip edilmediğini kontrol edin. Bir elementin oksidasyon durumu (sayısı) artarken (elektron kaybederse), diğer elementin oksidasyon durumu azalır (elektron kazanırsa). Elektron transferi varsa, bu bir redoks reaksiyonudur.
 2. Oksidasyon Durumlarını İnceleme: Kimyasal reaksiyonda yer alan elementlerin oksidasyon durumlarını hesaplayın. Bir elementin oksidasyon durumu artarsa, oksitlenir ve elektron kaybeder. Eğer bir elementin oksidasyon durumu azalırsa, indirgenir ve elektron kazanır.
 3. Elektronların İzlenmesi: Elektronların ve iyonların izlenmesi reaksiyonun redoks doğasını gösterir. Elektron transferi izlenebilecek bir yol üzerindeyse, bu reaksiyon redoks bir reaksiyondur. Örneğin, bir pilde olduğu gibi elektronların bir elektrottan diğerine transfer edildiği gözlemlenebilir.
 4. Oksitlerin ve İndirgenlerin Kullanımı: Kimyasal reaksiyonda oksitleyici ve indirgeyici maddelerin kullanılıp kullanılmadığını inceleyin. Oksitleyici madde, diğer maddeleri oksitleyerek kendisi indirgenir. İndirgeyici madde ise oksitleyici maddeyi indirgeyerek kendisi oksitlenir.
 5. Renk Değişiklikleri: Renk değişiklikleri, bir reaksiyonun redoks olabileceğinin bir göstergesi olabilir. Özellikle metal iyonlarının renkleri, oksidasyon durumlarına bağlı olarak değişebilir.
 6. Gazların Oluşumu veya Tükenmesi: Bir gazın reaksiyon sırasında oluşması veya tükenmesi, redoks reaksiyonunun bir göstergesi olabilir. Örneğin, hidrojen gazı üretimi bir indirgeme reaksiyonunun sonucu olabilir.

Bu yöntemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak, bir kimyasal tepkimenin redoks olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kimyasal reaksiyonların denklemi ve bileşenleri üzerinde çalışarak bu tür reaksiyonları tanımak ve anlamak daha kolay hale gelecektir.

Hangi tepkimeler redoks tepkimesi değildir?

Redoks tepkimesi, elektron transferinin gerçekleştiği kimyasal tepkimelerdir. Bu tür tepkimelerde, bir element veya bileşen elektron kazanır (indirgenir) ve diğer element veya bileşen elektron kaybeder (oksidasyon). Ancak, redoks tepkimelerinin aksine, “redoks olmayan” tepkimelerde elektron transferi olmaz. İşte redoks olmayan tepkimelere örnekler:

 1. Asit-Baz Tepkimeleri: Asitlerle bazlar arasında gerçekleşen tepkimelerde elektron transferi olmaz. Bu tepkimelerde sadece proton (H+) transferi meydana gelir. Örneğin:

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

 2. Çözünme Tepkimeleri: Çözünme tepkimeleri, katı bir madde veya tuzun su içinde çözünmesiyle ilgilidir. Bu tepkimelerde elektron transferi yoktur. Örneğin:

  NaCl(s) → Na+(aq) + Cl-(aq)

 3. Koordinasyon Tepkimeleri: Koordinasyon bileşiklerinin oluşturulmasına yönelik tepkimelerde elektron transferi genellikle yoktur. Bu tepkimeler, merkezi bir metal iyonunun çevresindeki ligandlarla etkileşimini içerir. Örneğin:

  [Cu(H2O)6]2+ + 4NH3 → [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ + 4H2O

 4. Isı Değişimleri: Sadece ısının bir yerden diğerine transfer edildiği tepkimelerde elektron transferi yoktur. Bu tür tepkimeler termodinamik tepkimeler olarak kabul edilir ve redoks tepkimeleri değildir.

Bu örnekler, redoks tepkimesi olmayan tepkimelere birkaç örnektir. Redoks tepkimeleri genellikle elementlerin oksidasyon durumlarının değiştiği ve elektron transferinin gerçekleştiği tepkimelerdir.

Redoks tepkimesi olması için ne gerekli?

Redoks (indirgeme-oksidasyon) tepkimesi, bir veya daha fazla bileşiğin veya elementin oksidasyon durumlarının (oksijen sayıları) değiştiği ve elektron transferinin gerçekleştiği kimyasal tepkimelerdir. Bir reaksiyonun redoks tepkimesi olması için aşağıdaki koşulların karşılanması gereklidir:

 1. Elektron Transferi: Redoks tepkimeleri, bir elementin veya bileşiğin elektronları kaybedip diğer bir element veya bileşiğe aktardığı tepkimelerdir. Bu elektron transferi, reaksiyonun başlangıcında bir bileşiğin oksidasyon durumunun artması ve diğerinin oksidasyon durumunun azalmasıyla gerçekleşir.
 2. Oksidasyon ve İndirgeme: Bir bileşiğin veya elementin oksidasyon durumu artarsa, bu indirgeme olarak adlandırılır. Oksidasyon durumu azalırsa, bu ise oksidasyon olarak adlandırılır. Bir redoks tepkimesi her zaman bir indirgeme ve bir oksidasyon reaksiyonunu içerir.
 3. Elektron Taşıyıcıları: Redoks tepkimeleri sırasında elektronların aktarılması genellikle bir elektron taşıyıcı aracılığıyla gerçekleşir. Örneğin, hidrojenin oksidasyonu sırasında elektronlar, hidrojen iyonları (H+) ve elektron taşıyıcıları arasında transfer edilir.
 4. Değişen Oksijen Sayıları: Bir reaksiyon sırasında elementlerin oksijen sayıları (oksidasyon durumları) değişmelidir. Örneğin, hidrojenin hidroksit iyonuna (OH-) dönüşümü sırasında hidrojenin oksidasyon durumu artar (H2 → 2H+) ve oksijenin oksidasyon durumu azalır (O2 → 2OH-).
 5. İzlenirlik: Redoks tepkimeleri, elektron transferinin izlenebileceği bir yol üzerinde gerçekleşmelidir. Bu, reaksiyonun gözlemlenebilir veya ölçülebilir olduğu anlamına gelir.

Bu koşullar redoks tepkimesi tanımının temelini oluşturur. Bir reaksiyon bu koşulları karşılıyorsa, o zaman bu reaksiyon bir redoks tepkimesi olarak kabul edilir.