Berilyum kovalent bağ yapar mı? 1

Berilyum kovalent bağ yapar mı?

Berilyum (Be), periyodik tablonun IIA grubunda yer alan hafif bir alkali toprak metalidir. Berilyum genellikle kovalent bağlar oluşturur çünkü çok düşük bir elektronegatifliğe ve oldukça küçük bir atomik boyuta sahiptir. Bu özellikler, elektronları tam olarak çekemeyecek kadar zayıf bir metalik karaktere neden olur, bu yüzden genellikle diğer atomlarla paylaşılan elektron çiftleri yoluyla kovalent bağlar oluşturur. Özellikle berilyum halojenürler (BeX2, X = F, Cl, Br, I) ve berilyum oksit (BeO) gibi bileşiklerde bu tür bağlara örnekler görülebilir. Berilyum ayrıca, berilyum hidrit (BeH2) gibi organik olmayan ve organoberilyum bileşiklerinde de kovalent bağlar kurar.

Kovalent bağ kimler arasında olur?

Kovalent bağlar, genellikle iki nonmetal atomu arasında oluşan kimyasal bağlardır. Bu bağlar, atomların bir veya daha fazla elektron çiftini paylaşmalarıyla meydana gelir. Kovalent bağ oluşturma eğilimi, atomların elektronegatifliklerine bağlıdır – bu, bir atomun elektron çekme gücünün bir ölçüsüdür. İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı küçükse, bu atomlar elektronları eşit veya neredeyse eşit paylaşır ve aralarında kovalent bağ oluşur.

Kovalent bağlar aşağıdaki durumlarda gözlemlenebilir:

 1. Aynı Elemanın Atomları Arasında: Örneğin, oksijen gazı (O2) veya azot gazı (N2), aynı elemanın atomları arasında güçlü kovalent bağlar oluşturur.
 2. Farklı Nonmetaller Arasında: Su (H2O), karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) gibi birçok molekül, farklı nonmetal atomları arasındaki kovalent bağlar yoluyla bir arada tutulur.
 3. Nonmetaller ve Metaloidler Arasında: Bazı metaloidler (örneğin silikon ve arsenik), nonmetal atomlarla kovalent bağlar oluşturabilir.
 4. Bazı Metaller ve Nonmetaller Arasında: Daha elektropozitif metaller (örneğin berilyum ve bor gibi) bazen nonmetallerle kısmen kovalent karakter gösteren bağlar oluşturabilir.

Kovalent bağlar iki ana kategoride incelenebilir:

 • Polar Kovalent Bağlar: İki farklı nonmetal atomu arasında, bir atomun diğerinden daha yüksek elektronegatifliğe sahip olduğu durumlarda oluşur ve elektronlar eşit olmayan bir şekilde paylaşılır.
 • Apolar (Nonpolar) Kovalent Bağlar: İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı yoksa veya ihmal edilebilir derecede küçükse, elektronlar eşit olarak paylaşılır ve apolar kovalent bağlar oluşur.

Kovalent bağlar, paylaşılan elektron çiftlerinin sayısına göre de sınıflandırılır:

 • Tek Bağ: Bir elektron çiftinin paylaşıldığı bağ.
 • Çift Bağ: İki elektron çiftinin paylaşıldığı bağ.
 • Üçlü Bağ: Üç elektron çiftinin paylaşıldığı bağ.

Kovalent bağların oluşumu, atomların dış elektron kabuklarında stabil bir elektron konfigürasyonuna ulaşmalarını sağlar, bu da genellikle sekiz elektron (oktet kuralı) ile temsil edilir. Ancak, bazı durumlarda, özellikle az sayıda elektron içeren veya çok sayıda elektronu olan atomlar için bu kuralın istisnaları vardır.

Berilyum neden kovalent bağ yapar?

Berilyum (Be), periyodik tablonun 2. grubunda yer alan bir alkali toprak metalidir ve tipik metalik özelliklerden bazılarından yoksundur. Bu benzersiz konumu, berilyumun kovalent bağlar oluşturma eğilimini etkileyen birkaç faktörle sonuçlanır:

 1. Düşük Elektronegatiflik: Berilyumun elektronegatifliği nispeten düşüktür, ancak alkali toprak metalleri içinde en yüksek olanıdır. Daha yüksek elektronegatifliğe sahip nonmetallerle bileşikler oluşturduğunda, elektronları tamamen vermek yerine paylaşmayı tercih eder, bu da kovalent bağların oluşmasına yol açar.
 2. Küçük Atom Boyutu: Berilyum atomu oldukça küçüktür ve yüksek bir yük yoğunluğuna sahiptir. Bu, valans elektronlarının çekirdeğe yakın tutulduğu ve bu elektronların diğer atomlarla kolaylıkla paylaşılabileceği anlamına gelir.
 3. Tamamlanmamış s Orbitali: Berilyumun valans kabuğunda sadece iki valans elektronu bulunur ve bu durum onu tam bir s orbitaline (s^2) ulaşmak için iki elektron daha alacak şekilde teşvik eder. Böylece, berilyum elektron alışverişi yapmak yerine elektronları paylaşarak kovalent bağlar oluşturur.
 4. Düşük İyonizasyon Enerjisi: Berilyumun iyonizasyon enerjisi diğer metallerle karşılaştırıldığında yüksektir, bu da onun elektronlarını kolaylıkla kaybetmeye yatkın olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden, diğer metallerin aksine, berilyum genellikle iyonik bağlar yerine kovalent bağlar oluşturur.
 5. Polarizasyon: Berilyumun yüksek yük yoğunluğu, diğer atomların elektron bulutlarını polarize etme yeteneği anlamına gelir, bu da kovalent bağların polar karakterinin artmasına yol açar.

Bu faktörler, berilyumun diğer metallerden farklı olarak, özellikle daha elektronegatif atomlarla kovalent bağlar oluşturma eğiliminde olmasına neden olur. Örneğin, berilyum klorür (BeCl2) ve berilyum oksit (BeO), berilyumun kovalent bağlar oluşturduğu iki tipik bileşiktir.